مناقصه ها و مزایده ها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) www.setadiran.ir

ادامه مطلب »

آگهی مناقصه عمومی

اداره کل زندان های خوزستان در نظر دارد امور مربوط به ایاب و ذهاب اداری درون و برون استانی و اعزام و بدرقه زندانیان درون استانی خود را به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. نام و نشانی مناقصه گزار: اداره کل زندانهای خوزستان به آدرس اهواز- بلوار فنی و حرفه ای ، شماره تلفن ۳۲۲۸۰۷۴۳-۰۶۱ موضوع مناقصه ...

ادامه مطلب »