ملاقات زندانیان با خانواده

دریافت فرم خدمت ملاقات زندانیان با خانواده

ملاقات زندانیان با خانواده-کد:۱۲۰۴۱۱۱۲۱۰۰۰

(ملاقات زندانی با خانواده بنابر درخواست زندانی یا خانواده و به سه صورت ملاقات کابین”تلفنی”-ملاقات حضوری و ملاقات خانوادگی”خصوصی” و برابر ضوابط آئین نامه اجرائی سازمان انجام میپذیرد)

مقام مجاز برای اعطای ملاقات مرجع قضائی و مدیریت زندان و در ستاد اداره کل با در صورت حضور و درخواست متقاضی مجاز بدستور مدیر کل یا حوزه های مرتبط با تکریم و پاسخگوئی ارباب رجوع دیربط میباشد

متصدی میز خدمت در ستاد اداره کل: سرکار خانم فرحناز خنفری۰۶۱۳۲۲۷۰۰۶۴ داخلی ۱۶۰

متصدی میز خدمت در زندان مرکزی اهواز:

متصدی میز خدمت در زندان سپیدار:

متصدی میز خدمت در کانون اصلاح و تربیت:

متصدی میز خدمت در مجتمع حرفه آموزی کار درمانی استان:

متصدی میز خدمت در زندان دزفول:

متصدی میز خدمت در زندان شوشتر:

متصدی میز خدمت در زندان آبادان:

متصدی میز خدمت در زندان ماهشهر:

متصدی میز خدمت در زندان مسجدسلیمان:

متصدی میز خدمت در زندان بهبهان:

متصدی میز خدمت در زندان رامهرمز:

Print Friendly, PDF & Email