اشتغال زندانیان

دریافت فرم خدمت اشتغال زندانیان

 

متصدی میز خدمت در ستاد اداره کل: آقای  نوذر مکوندی۰۶۱۳۰۰۰۰۰ 

متصدی میز خدمت در زندان مرکزی اهواز:

متصدی میز خدمت در زندان سپیدار:

متصدی میز خدمت در کانون اصلاح و تربیت:

متصدی میز خدمت در مجتمع حرفه آموزی کار درمانی استان:

متصدی میز خدمت در زندان دزفول:

متصدی میز خدمت در زندان شوشتر:

متصدی میز خدمت در زندان آبادان:

متصدی میز خدمت در زندان ماهشهر:

متصدی میز خدمت در زندان مسجدسلیمان:

متصدی میز خدمت در زندان بهبهان:

متصدی میز خدمت در زندان رامهرمز:

Print Friendly, PDF & Email