رییس زندان بهبهان خبر داد: انجمن حمایت زندانیان بهبهان، ۳۰۰ هکتار زمین را زیر کشت می برد

گامهای مهم برای تقویت انجمن حمایت زندانیان بهبهان، ۳۰۰ هکتار زمین از اراضی کارخانه سیمان بهبهان در اختیار  انجمن حمایت این شهرستان قرار گرفت،  هدف از این اقدام ایجاد بستر فعالیتهای اقتصادی و در آمد زائی پایدار و تقویت توان حمایتی این انجمن از خانواده های زندانیان و برنامه های اصلاحی تربیتی زندانیان عنوان شده.

بگزارش پایگاه اطلاع رسانی زندانهای خوزستان: رئیس زندان بهبهان با اعلام خبر فوق افزود: واگذاری حدود ۳۰۰هکتار زمین کشاورزی به انجمن حمایت از زندانیان بهبهان  اقدامـی قابل تحسـین درجهـت تقویـت مالـی ایـن انجمـن و کمـک و مسـاعدت بـه خانوادههـای زندانیـان نیازمند واجد شرایط ، همچنین تقویت برنامه های اصلاحی و تربیتی زندان برای زندانیان در راستای وظایف ذاتی انجمنهای حمایت است.

داوود بیاتی گفت: در این اقدام  قسـمتی از زمینهـای کشـاورزی شــرکت ســیمان بهبهــان  جهــت اقــدام بــه کشــت گنــدم و غیــره به اجــاره انجمن حمایت زندانیان بهبهان در آمده است.

 حبیـب اله طیبـی مدیرعامـل انجمـن حمایـت از زندانیـان شهرسـتان بهبهان هم در این ارتباط گفت: باتوجه به اینکــه انجمــن به دنبــال طــرح درآمدزایی ســت و دراین راســتا موفقیتهـای زیـادی کسـب کـرده ، مصمـم شـدیم کـه شـرکت سـیمان کمـک و مسـاعدتی بـه ایـن انجمـن داشـته باشـد کـه خوشـبختانه با تمـاس بـا مدیرعامل
شـرکت سـیمان و اعضـای هیئت مدیـره و حسـن نیتـی کـه بـه درخواسـت مـا داشـتند موافقـت خـود را درجهـت کمـک و مسـاعدت بـه انجمـن اعـلام کردند و به همین جهـت در جلسـهایی کـه با ِ حضـور اعضـای هیئت مدیـره انجمـن حمایـت از زندانیـان و نمایندگان شـرکت سـیمان تشـکیل شـد، حـدود ۳۰۰هکتـار از زمینهــای شــرکت ســیمان جهــت کشــاورزی طــی مــدت یکســال و نیــز تــا سه ِ سـال قابـل تمدیـد کـه بسـیاری از ایـن مقـدار زمیـن، اکنـون کشـت شـده یـا در ِ حـال کشـت گنـدم  هسـتند بـه انجمـن حمایـت زندانیـان واگـذار شـد کـه قـرارداد منعقدشـده بـه امضـای طرفیـن رسـید و برهمیـن اسـاس  اجاره بهـاء را انجمـن از کشـاورزان دریافـت و سـهم شـرکت سـیمان را پرداخـت و مابقـی سـود حاصلـه صـرف کمـک و مسـاعدت مالـی بـه خانواده هـای مسـتمند زندانیـان خواهـد شـد.

مدیرعامـل انجمـن حمایـت از زندانیـان بهبهان افـزود:  در خردادمــاه ســال آینــده در ایــن طــرح اشــتغال زایی قابل توجهــی خواهیــم داشــت. وی همچنیــن گفــت: درســت یکســال گذشــته تــا کنــونبــا حمایــت دادســتان و اعضــای انجمــن و تلاشــی کــه داشــته ایم توانســته ایم قسـمتی از هزینه هـای جـاری و نیـز کمـک بـه امـرار معـاش خانواده هایـی کـه سرپرسـتان آنهـا در زنـدان هسـتند را تأمیـن کنیـم کـه جـا دارد از یکایـک ایـن عزیـزان و مدیرعامـل و اعضـای هیئت مدیـره شـرکت سـیمان و نیـز خیرینـی کـهایـن انجمـن را یـاری کرده انـد تقدیـر و تشـکر ویـژه ای داشـته باشـیم.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*