آگهی مناقصه عمومی

اداره کل زندان های خوزستان در نظر دارد امور مربوط به ایاب و ذهاب اداری درون و برون استانی و اعزام و بدرقه زندانیان درون استانی خود را به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

  1. نام و نشانی مناقصه گزار: اداره کل زندانهای خوزستان به آدرس اهواز- بلوار فنی و حرفه ای ، شماره تلفن ۳۲۲۸۰۷۴۳-۰۶۱
  2. موضوع مناقصه : امور مربوط به اعزام و بدرقه زندانیان و امور اداری و پشتیبانی زندان ها.
  3. مبلغ برآورد اولیه: ۳۹۲/۱۳۰/۴۳۵/۱۷ ریال
  4. مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : به مبلغ ۵۲۰/۷۵۶/۸۷۱ ریال صرفاً به صورت ضمانت نامه بانکی.
  5. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد ایران ۰۸/۰۱/۱۳۹۷می باشد.
  6. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه : تا ساعت ۱۵:۳۰روز یکشنبه مورخه  ۹۷/۰۱/۱۹
  7. مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت ۱۵:۳۰ روز چهارشنبه مورخ  ۹۷/۰۱/۲۹
  8. زمان بازگشایی پاکات : روز شنبه مورخ  ۹۷/۰۲/۰۱
  9. مهلت زمانی اعتبار پیشنهاد: ساعت ۱۵:۳۰ مورخ ۹۷/۰۳/۲۰

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران  و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

این آگهی همزمان بر روی وب سایت به آدرس www.setadiran.ir  موجود می باشد.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۷/۰۱/۰۸

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/۰۱/۱۴

روابط عمومی اداره کل زندان های استان خوزستان

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*